Het Marsepeintje

Visie & Beleid

Visie

Het Marsepeintje wil een plek zijn waar een huiselijke sfeer heerst. Binnen opvoeden zijn veiligheid en vertrouwen voor ons essentiële aspecten. Creativiteit staat binnen ons dagverblijf hoog in het vaandel, wij bieden de kinderen allerhande creatieve activiteiten aan. Een kind is een krachtig sociaal wezen, rijk aan capaciteiten en creatieve vermogens en met een sterke wil tot ontdekken. Kinderen zoeken naar betekenis, verbanden en de zin der dingen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen over experimentele ruimte beschikken. Zij kunnen en zullen op die manier zodoende sociale en expressieve vaardigheden ’oefenen’ en zich ontwikkelen. Wij zoeken constant naar de balans tussen het stimuleren en ondersteunen van het experimenteren aan de ene kant en het begrenzen ervan aan de andere kant.

Beleid

Er is een aantal pedagogen/psychologen wiens visie Het Marsepeintje aanhangt en die van groot belang zijn in het dagelijks handelen. Justine Mol is een grote inspiratiebron voor Het Marsepeintje. Geweldloos communiceren is een vorm van communiceren zonder geweld in de zin van veroordelen, vergelijken of overtuigen en met openheid en aandacht voor wat er in de mensen leeft. De medewerkers communiceren zo met elkaar en met de kinderen. Justine Mol‘s boek "Opgroeien in vertrouwen" heeft als uitgangspunt dat straffen en belonen gelijk aan elkaar staan, het zijn beide vormen van manipulatie. Op Het Marsepeintje willen wij dat kinderen een gedragsstrategie kiezen vanuit hun eigen innerlijke motivatie en niet vanuit afhankelijkheid van straf of beloning.

Het Marsepeintje wil de elementen van de visie van Reggio Emilia toepassen in het kinderdagverblijf. Deze visie gaat ervan uit dat:

Alle mensen in aanleg geboren worden als kleine onderzoekers, die nieuwsgierig en onbevangen de alledaagse werkelijkheid willen leren kennen. Door kinderen de ruimte te geven, en het vertrouwen om hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen, ontstaat er een wereld van verbeelding, logica en creativiteit.

Aan ons de taak om ons te verdiepen in de kinderen en te luisteren naar wat zij ons te vertellen hebben.

Zeker, de honderd is er wél

Het kind bestaat uit honderd
Het kind heeft
honderd talen
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken,
van spelen, van spreken.
Honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben
honderd vreugden
om te zingen en te begrijpen
honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden
om uit te vinden
honderd werelden
om te dromen.

Het kind heeft
honderd talen
(en honderd honderd honderd meer)
Maar ze pakken er negenennegentig af.
De school en de samenleving
scheiden het hoofd van het lichaam.
Zij zeggen tegen het kind:
dat hij zonder handen moet denken
zonder hoofd moet handelen
moet luisteren en niet praten
moet begrijpen zonder vreugde
alleen met Pasen en Kerstmis
mag liefhebben en verwonderen.

Ze zeggen tegen het kind:
ontdek de wereld die er al is
en van de honderd
pakken ze er negenennegentig af.
Ze zeggen tegen het kind
dat werk en spel
realiteit en fantasie
wetenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn
die niet bij elkaar horen.
En dus vertellen ze het kind
dat de honderd er niet is.
Het kind zegt:
Zeker: de honderd is er wél.

Loris Malaguzzi - pedagoog van Reggio Emilia

Montessori, Pikkler & Solter

Een ander uitgangspunt waar wij het pedagogisch beleid op willen baseren is dat van Maria Montessori. De kern van haar methode wordt meestal samengevat in de uitspraak “help mij het zelf te doen”. De kinderen op het Marsepeintje krijgen van ons de gelegenheid om in elke ontwikkelingsfase zoveel mogelijk zelf te doen/mee te doen tijdens de verzorgingsmomenten en tijdens activiteiten. Wij ruimen samen met de kinderen op, zodat ze weten waar ze welk speelgoed kunnen vinden wanneer ze er mee willen spelen.

De visie van pedagoge Emmi Pikler is ook een grote pijler. Vrij bewegen is voor kinderen van essentieel belang. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, de basis van zijn persoonlijkheid. Tijdens de verzorgingsmomenten is er veel interactie tussen ons en de kinderen, waardoor zij zich gekend en geliefd weten en vervolgens vol vertrouwen de groepsruimte durven te verkennen. Ook hier krijgen de kinderen veel ruimte om te ontdekken en te experimenteren.

Als laatste is er de visie van de ontwikkelingspsychologe Solter die binnen Het Marsepeintje wordt aangehangen. Solter gaat ervan uit dat baby’s zelf het beste weten wat zij nodig hebben. Wij vangen de signalen van de baby’s op en interpreteren die. Binnen Solters uitgangspunten is het niet goed om baby’s die huilen al te snel af te leiden en te sussen. Door middel van huilen kunnen baby’s frustraties en pijnlijke ervaringen verwerken. Uiteraard worden baby’s die huilen wél liefdevol vastgehouden. Zo krijgen zij de ervaring dat hun verdriet er mag zijn en wij er zijn om hen te steunen en te respecteren. Voor de oudere kinderen gaat Solter er vanuit dat ongewenst gedrag als volgt bekeken moet worden: Wat doet het ongewenste gedrag met jou als opvoeder? Waardoor gedraagt een kind zich zo? Daar zijn drie redenen voor, te weten het zoeken naar bevrediging van een legitieme behoefte, gebrek aan voldoende informatie en als laatste reden stress. Solter gelooft in oplossingen zoeken zonder straf of beloning. Extra aandacht geven, verbaal en non-verbaal voordoen wat wenselijk is, en een veilige en voorzienbare omgeving scheppen werken altijd beter dan het straffen en/of uitsluiten van een kind.

Het pedagogisch beleid van het Marsepeintje kunt u hier downloaden.


Een dag op het Marsepeintje

Met daarin vermeld hoe wij invulling geven aan de drie-uurs-regeling.

Groep groot
Dit dagschema is een houvast. Soms kiezen wij ervoor om hier van af te wijken. Dit leggen wij altijd uit aan de kinderen en dit is altijd in het belang van de kinderen (bijvoorbeeld: “Jullie zijn nog zo lekker aan het spelen, we gaan iets later opruimen en de tafel dekken”) Er werken op groep groot twee medewerkers, van 08.00 tot 17.30 en van 08.30 tot 18.00. De stagiaires op beide groepen zijn er van 9.00 tot 18.00. Drie-uursregeling: Onze medewerkers staan ’s morgens een half uur alleen op de groep(8.00-8.30), tijdens de pauzetijd een uur (om de beurt 13.00-14.00 en 14.00-15.00), en aan het eind van de dag een half uur (17.30-18.30). Drie uursregeling tijdens rustige dagen wanneer er maar drie medewerkers in huis zijn: Dan zijn het begin en eind van de dag hetzelfde maar nemen de drie medewerkers om en om 40 minuten pauze (13.00-13.40, 14.40-14.20 en 14.20-15.00)

8:00 - 9:30 Kinderen worden gebracht, ouders en medewerkers houden overdracht onder het genot van een kop koffie of thee
9:30 - 9:45 Afscheid nemen, kinderen en medewerkers ruimen gezamenlijk de groep op
9:45 - 10:15 Fruit eten, water of thee drinken, zingen (met de liedjesmand) en praten
10:15 - 10:30 Verschonen en plassen, de kleinsten gaan naar bed
10:30 - 11:30 Vrij spelen, naar buiten, of een activiteit doen
11:30 - 11:40 Gezamenlijk opruimen en tafel dekken
11:40 - 12:30 De kleinsten komen uit bed, lunch met de hele groep
12:30 - 12:40 Gezichten wassen en afruimen
12:40 - 13:00 Uitkleden en tanden poetsen
13:00 Boek lezen en naar bed
13:00 - 15:00 Vrij spel of activiteit met de kleinsten. De medewerkers hebben om de beurt een uur pauze.
Pauzes 13.00-14.00 vroege dienst
13.30-14.30 stagiaire
14.00-15.00 late dienst
15:00 - 15:45 Grotere kinderen komen uit bed, rustig aankleden en spelen. De kleinsten gaan weer naar bed
15:45 - 16:00 Aan tafel thee drinken en een cracker o.i.d. eten
16:00 - 17:45 Vrij spel, buiten spelen of een activiteit, ouders halen hun kind op en krijgen een uitgebreide overdracht
17:45 - 18:00 Gezamenlijk opruimen en alles klaarzetten voor de schoonmaker

De allerkleinsten hebben natuurlijk hun eigen ritme, dat wij volgen.

9:30 De kinderen die wakker zijn gaan aan tafel en liedjes zingen met de liedjesmand
12:00 De kinderen die wakker zijn gaan aan tafel en genieten van de lunch.
16:00 De kinderen die wakker zijn gaan aan tafel en eten een crackertje en doen een gezamenlijk tafelspelletje. Zo raken de kinderen gewend aan gezamenlijke activiteiten aan tafel en aan het dagritme van groep groot.

Drie-uurs-regeling: Ook op groep klein staan twee medewerkers en een stagiaire. ’s Morgens, tijdens de pauzetijd en aan het eind van de dag staat een medewerker alleen op de groep. Voor de tijden: zie het dagschema van groep groot hierboven.

Voeding, drinken, fruit, lunch en vieruurtje

Babyvoeding brengen de ouders zelf mee, in poedervorm of ingevroren (bij borstvoeding) Het is mogelijk om zelf borstvoeding te geven op de groep. Wij bieden de kinderen water, thee en (haver)melk aan. Al ons fruit is biologisch. Wij bereiden het aan tafel waar de kinderen bij zijn en variëren zoveel mogelijk. De kinderen worden vanaf heel jong gestimuleerd om zelf te eten en uit een gewone beker te drinken (zie hier een filmpje). De Lunch is een belangrijk moment. Een moment met vele leermomenten en bovenal plezier. Tijdens de lunch praten wij met de kinderen, en de kinderen met elkaar. Bijna alle kinderen zijn dan wakker, we lunchen aan een grote tafel als een groot gezin. Het volkorenbrood wordt elke dag vers gehaald bij bakker Hartog. Wij stimuleren kinderen om zelf het broodbeleg te kiezen. Zij mogen als ze dat willen zelf hun brood smeren. Naast pindakaas appelstroop kaas en honing bieden wij ook humus, paprikaspread, rauwkost, eitjes, (spelt)pasta en havermout aan. Alles biologisch en met zoveel mogelijk variatie. Soms bereiden wij samen met de kinderen een warme maaltijd.

4 ogen principe

Inleiding

In 2010 is bij een kinderdagverblijf in Amsterdam een groot zedendelict gepleegd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Commissie Gunning de opdracht gegeven onderzoek te doen en te komen met aanbevelingen. De Branchevereniging kinderopvang en Boink (Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang) hebben een groot aantal aanbevelingen van Gunning overgenomen en verwerkt in een herzien Convenant Kinderopvang. Dit herziene Convenant is inmiddels door het ministerie van SWZ verwerkt in wetgeving. Het onderdeel 'vier ogen principe' treedt in werking per 1 juli 2013 en kan vanaf dat moment ook door de GGD-en geïnspecteerd worden. Deze notitie geeft inzage in de uitwerking van het vier ogen principe op kinderdagverblijven door Het Marsepeintje.
Wat wordt bedoeld met vier ogen principe De definitie zoals opgenomen in de wetgeving:

De houder van een kindercentrum organiseert de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Dit betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op het kinderdagverblijf. Dat betekent dat met vier ogen, ook vier oren kunnen worden bedoeld. Richtlijnen voor de uitvoering: De uitvoering van het vier ogen principe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn; Ouders en oudercommissies worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vier ogen Principe.

Proces

Uitgaande van bovenstaande richtlijnen heeft het Marsepeintje vanuit haar pedagogische visie uitwerking gegeven: De Oudercommissie heeft adviesrecht gehad, waarbij de aanbevelingen zijn overgenomen door Het Marsepeintje. De invulling van het vier ogen principe wordt gecommuniceerd op de website van het Marsepeintje. Dit zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Het vier ogen principe vertaald in Marsepeintje- beleid

Spelend leer je, vormt de kernwaarde van het Marsepeintje. Kinderen worden in een veilige omgeving uitgedaagd om te onderzoeken en te ontwikkelen. Als onderdeel van een veilige omgeving van kinderen hebben wij het vier ogen beleid gemaakt. Onder de voorwaarde dat wij er tegelijkertijd voor willen zorgen dat kinderen voldoende ervaringen kunnen opdoen, uitgedaagd worden om te groeien, zonder dat zij daarin belemmerd worden door te knellende regels. Ook voor pedagogisch medewerkers geldt dat wij willen dat zij zich in een veilige omgeving uitgedaagd voelen om te groeien. Veilig betekent hier bijvoorbeeld dat er een open cultuur heerst waarin medewerkers elkaar aanspreken. Dat pedagogisch medewerkers weten dat hun collega meekijkt en/of luistert, juist om het voor de medewerkers veiliger te maken om hun werk te kunnen doen.

Uitwerking kinderdagverblijven algemeen

Aan het begin en einde van de dag en tijdens pauzes:

 1. Wordt er op elke groep gestart en geëindigd met minimaal 1 pedagogisch medewerker en is de tussendeur open.

Ten aanzien van transparantie:

 1. Worden de ramen van de tussenmuur niet dichtgeplakt met bijvoorbeeld werkjes of aankondigingen.
 2. Wordt het inrichtingsbeleid gevolgd. Dit betekent o.a. dat er hoekjes gecreëerd worden op kindhoogte waarbij de medewerker de ruimte wel zo goed als in zijn geheel kan zien.
 3. Wordt er op de beide slaapkamers gewerkt met een babyfoon die aanstaat en beluisterd wordt.
 4. Binnen het Marsepeintje wordt, vanuit pedagogische uitgangspunten, niet gewerkt met toezicht via camera’s. Het Marsepeintje volgt hierin de commissie Gunning. Camera's laten nooit de gehele ruimte zien en hiernaast moet de camera op afstand bekeken worden om te kunnen spreken van toezicht.
 5. Worden deuren, indien de pedagogische kwaliteit hier niet onder leidt, bewust open gehouden zodat je elkaar kunt horen.
 6. Gaan pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker en volwassene) bij voorkeur minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. Als pedagogisch medewerkers alleen met een groepje kinderen op pad gaan, dan is dit een vaste pedagogisch medewerker en dan is dit in een omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen. (bijvoorbeeld naar de bakker, de papierbak, etc.).
 7. Het kantoor is zo gebouwd dat er vanuit kantoor zicht is op beide groepen.

Ten aanzien van een open aanspreekcultuur:

 1. Is het de afspraak dat wij elkaar durven aanspreken.
 2. Kan bij twijfel of niet pluisgevoelens naast bijvoorbeeld de leidinggevende ook een externe vertrouwenspersoon benaderd worden. De naam en bereikbaarheidsgegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn voor ouders in te zien op de website van het Marrsepeintje onder het kopje ouders.

Ten aanzien van signaleren:

 1. Is bij de pedagogisch medewerkers het protocol opvallend gedrag en het protocol vermoeden kindermishandeling KDV geïmplementeerd, en zetten zij dit waar nodig in.

Wenperiode

Onze wenperiode is een belangrijke periode. Om een kind (en zijn ouders) goed ‘thuis’ te laten komen, bouwen we de tijd dat je kind bij ons komt heel rustig op. Niet alleen je kind went, ook als ouders leer je ons en onze werkwijze kennen in deze periode. Wij vinden het belangrijk dat we relevante informatie van jullie krijgen. Zo kunnen we het best voor je kind zorgen. Ons wenbeleid is een leidraad.

Wenbeleid groep klein

Als jullie kind voor het eerst op een kinderdagverblijf komt dan is alles nieuw voor hem/haar. De leidsters, de kinderen, de geluiden, de geur, de gewoontes, die allemaal anders zijn dan thuis. Hij/zij moet alles en iedereen leren kennen. Ook wij, de leidsters, moeten jou en je kind leren kennen. Wij zijn van mening dat als we je kind goed willen laten wennen, we daar ongeveer 2 weken voor moeten uittrekken. Bij de een zal het sneller gaan dan bij de ander. De leeftijd speelt daarin een rol, is je kind andere kinderen gewend, heeft je kind al te maken gehad met afscheid nemen van de ouders en hebben ze er vertrouwen in dat ze in de loop van de dag weer worden opgehaald door een vertrouwd persoon, hetzij de ouders, hetzij bijv opa en oma? Tijdens het intake gesprek waar we o.a. informatie vragen over de gewoontes van je kind zullen we deze wenperiode bespreken. Hieronder volgen de richtlijnen van de wenperiode die wij hanteren.

 • Eerste dag wennen
  Je komt samen met je kind rond 09.00 uur binnen. Je blijft er de hele ochtend bij en samen gaan jullie om 11.30 uur, voor de broodmaaltijd, weer naar huis. Zo’n eerste ochtend is lang genoeg voor je kind om de eerste indrukken op te doen. Er is de veiligheid van de aanwezigheid van de ouder en jij kan een beeld krijgen van hoe het op groep gaat. Er is ruimte om de leidsters te leren kennen. Wij laten je kind ontdekken en zullen zo nu en dan contact maken met je kind als je kind al niet zelf contact heeft gemaakt. Misschien kunnen we je kind al verschonen als hij/zij dat toelaat.
 • Tweede dag wennen
  Je komt samen met je kind weer zo rond 09.00 uur binnen. Al naar gelang de reacties en gedrag van je kind beoordelen wij of je even afscheid kan nemen om 09.30 uur als wij met de kinderen aan tafel gaan om fruit te gaan eten en wat gaan drinken. Je neemt afscheid en kan even weg, maar je moet wel bereikbaar zijn, mocht je kind het toch erg moeilijk krijgen. Rond 11.30 uur ben je terug en gaan jullie beide weer naar huis.
 • Derde dag wennen
  Je komt samen met je kind binnen op het tijdstip wat de normale brengtijd gaat worden, bijv 8.30 uur. Je blijft erbij tot uiterlijk 9.15 uur en neemt dan afscheid. Je kind blijft mee-eten en we gaan proberen om je kind te laten slapen. Je komt om 15.00 uur je kind weer ophalen. Te allen tijde moet je bereikbaar zijn en de mogelijkheid hebben om te komen mocht je kind het erg moeilijk hebben.
 • Vierde dag wennen
  Je kind kan blijven tot 16.30 uur.
 • Vijfde dag wennen
  Je kind kan blijven tot wat de normale ophaaltijd gaat worden.
 • Zesde dag wennen
  Je kind is gewend en heeft al aardig een plekje gevonden in de groep.

Dit is een richtlijn en hier kan natuurlijk altijd van afgeweken worden. Sneller of langzamer. Het hangt alles af van de reacties van je kind. Wat kan je kind aan? Wij zullen dat beoordelen, maar jullie ouders weten precies hoe je kind is en hoe daar het best mee om te gaan. Heel belangrijk vinden we dat er daadwerkelijk afscheid genomen wordt, hoe moeilijk dat voor beide partijen soms ook zal zijn. Je kind mag verdrietig zijn op het moment dat je weggaat. Wij zijn er dan voor je kind om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. Het is natuurlijk de bedoeling dat je kind zich bij ons ook veilig en vertrouwd gaat voelen. Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te wennen met je kind kan ook een ander vertrouwd persoon voor je kind komen wennen. En tijdens het wennen kun je natuurlijk altijd even bellen om te vragen hoe het gaat. Op deze manier hopen we dat de wenperiode goed verloopt en dat jullie en jullie kind een fantastische tijd zullen krijgen hier op Het Marsepeintje.

Wenbeleid groep klein naar groep groot

Wij hanteren geen leeftijdsgrens, elk kind is anders. De mentor van je kind geeft in een gesprek aan dat je kind gaat wennen op groep groot. Er is een gesprek tussen de mentor van groep Klein en de mentor van groep Groot waarin alle gegevens over je kind worden overgedragen. Als een kind er aan toe is, mag het af en toe op visite op groep groot. De mentor brengt je kind naar groep groot en blijft er even bij. De nieuwe mentor ontfermt zich over je kind en houdt in de gaten hoe het wennen gaat. Dat wordt weer terug gekoppeld aan de mentor van groep klein, die het weer aan jullie vertelt. Het ene kind wil meteen blijven eten, het andere kind wil na een half uurtje weer terug naar groep Klein. Alles is goed, zolang de ervaring voor je kind te behappen is en de prikkels beperkt blijven. We zorgen er voor dat je kind regelmatig went en al een aantal keren op groep Groot heeft gespeeld, gegeten en geslapen voordat het de overstap maakt. Soms is er nog niet op alle dagen die je kind komt plek op groep Groot. Dan kan het zijn dat je kind een tijdje op de twee groepen komt. Omdat het Marsepeintje zo kleinschalig is, en iedereen elkaar kent, de deuren vaak open staan, én we de ontwikkeling van je kind goed in de gaten houden, vinden wij dat dat kan. Administratief betekent het dat je voor die periode een flexcontract krijgt. De dagen die je afneemt blijven hetzelfde, alleen dus op twee groepen. Is je kind helemaal over, dan wordt dat weer omgezet in het normale contract.

Ziekte

Wij hanteren een ruimer ziektebeleid dan de meeste kdvs. De medewerkers, in overleg met een leidinggevende, beoordelen of een kind opgehaald moet worden. Hierbij worden de belangen van het kind, de groep en de ouders zorgvuldig afgewogen. Wij geven geen zetpillen of andere koortsremmers. Als je je kind ‘s morgens een paracetamol oid hebt toegediend, willen wij dat weten. We geven wel neusspray en antibiotica, voorzien van naam en tijd van toedienen. Homeopathische druppeltjes kunnen we geven maar niet als dat elk uur moet. Zie onze RI&E gezondheid voor meer informatie. De RI&E staat ter inzage op de groep. Koorts is voor ons geen graadmeter. Bij koorts bellen wij wel altijd even de ouders om het te melden. We zeggen dat we over een paar uur weer de temperatuur opnemen en ze op de hoogte zullen houden. Heeft een kind koorts maar is het verder ok, dan blijft het hier bij. Soms is lekker op schoot/onder een dekentje op de bank, goed ingepakt in de wandelwagen een wandelingetje voldoende. Liedjes zingen of muziek luisteren kan ook helpen. Is een kind niet te troosten, wil het niet drinken/slapen, hebben wij al het bovenstaande gedaan en blijft het kind ongelukkig? Dan bellen wij de ouders om te vertellen dat het kind opgehaald moet worden. Als wij weten dat ouders bijvoorbeeld een deadline hebben, proberen wij daar rekening mee te houden. Is het kind al vaak ziek geweest en hebben ouders daardoor problemen op het werk? Wij nemen het mee in het beoordelen van de situatie. Andersom, als een kind steeds maar ziek blijft en steeds weer gebracht wordt, dan gaan wij het gesprek met de ouders aan om te adviseren om het kind thuis eens goed uit te laten zieken.