Het Marsepeintje

Welkom thuis

Juli 2022: er is per september 2022 plaats voor een kind dat dan twee jaar of ouder is. Neem gerust contact met ons op.

In kunstenaarsbroedplaats Marc i Panis, gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Marcusstraat, bevindt zich kinderdagverblijf Het Marsepeintje. Er is een baby-dreumesgroep (maximaal 8 kinderen met twee medewerkers plus een stagiaire) en een dreumes-peutergroep (maximaal 14 kinderen met twee medewerkers plus een stagiaire). De kinderen spelen, eten, slapen, verkleden, knutselen, huilen en lachen onder de bezielende leiding van een team goed opgeleide lieve medewerkers. We hebben een heerlijke binnen en buitenruimte.

Naast opvoeden en grenzen aanreiken zijn veiligheid, vertrouwen, mogelijkheden tot experiment en waardering voor elkaar en de dingen om ons heen erg belangrijk. We raden geïnteresseerden altijd aan om meerdere crèches te bekijken voordat er een keuze voor opvang wordt gemaakt. Het is immers erg belangrijk dat ons bijzondere beleid bij u past!

Inschrijving

Wilt u uw kind direct inschrijven dan kan dat op de ouder pagina.

januari 2018: wet innovatie kwaliteit kinderopvang & stralingsarm

Lees verder...

Sinds januari 2018 is de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. Wij voldoen vanzelfsprekend aan alle nieuwe eisen die de overheid stelt. Natuurlijk juichen wij meer kwaliteit toe. Wel is het jammer dat sommige nieuwe regels in strijd zijn met onze visie. Omdat het Marsepeintje een kleine crèche is, wordt er meer van onze medewerkers gevraagd. Onder andere dat zij langere werkdagen maken om aan de nieuwe drie-uursregeling te kunnen voldoen. Lof aan de medewerkers! Zij gaan om 1800 graag naar huis dus ouders, we vinden het fijn als jullie je kind op tijd ophalen.

Wet IKK: Wat verandert er per 1 januari 2018?
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Demissionair minister Lodewijk Asscher heeft voor sommige maatregelen uitstel verleend. Wat gaat er wél veranderen per 1 januari 2018?

 • Pijler: De ontwikkeling van het kind staat centraal
  • Maatregel: Concretisering pedagogische doelen in pedagogisch beleid
   In de wet zijn de vier pedagogische doelen van Riksen-Walrave opgenomen als definitie van ‘verantwoorde kinderopvang’. Die pedagogische doelen zijn: het bieden van emotionele veiligheid; het bevorderen van de persoonlijke competentie; het bevorderen van de sociale competentie; de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden. Deze doelen zijn in het pedagogisch beleidsplan concreet uitgewerkt en zijn zichtbaar in de praktijk. Maatregel: Elk kind een mentor Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Maatregel: Structureel volgen ontwikkeling Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Elke maand is er intervisie en worden alle kinderen besproken.
  • Maatregel: Elk kind een mentor
   Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders.
  • Maatregel: Structureel volgen ontwikkeling Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Elke maand is er intervisie en worden alle kinderen besproken.
 • Pijler: Veiligheid en gezondheid
  • Maatregel: Actueel beleid veiligheid en gezondheid
   In het beleid worden grote risico’s onderkend en worden maatregelen getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak is ontwikkeld samen met de pedagogisch medewerkers. Het veiligheid-en gezondheidsbeleid is in te zien op groep Klein.
  • Maatregel: Kinder-EHBO
   Er is tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die beschikt over een gecertificeerd ‘kinder-EHBO’ diploma.
 • Pijler: Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
  • Maatregel: Maximaal twee vaste gezichten voor 0-jarigen
   Aan een kind worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Voor kinderen met flexibele dagen geldt het ‘vaste gezichten-eis’ niet.
  • Maatregel: Maximaal drie uur per dag afwijken van BKR
   Bij aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen op welke tijden wordt afgeweken van de BKR.
 • Pijler: Kinderopvang is een vak
  • Maatregel: Niveau 3F voor spreekvaardigheid
   Pedagogisch medewerkers beschikken over niveau 3F voor spreekvaardigheid.
  • Maatregel: Scholing voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen
   Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. Pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, krijgen hiervoor aanvullende scholing.
  • Maatregel: Geen formatieve inzet vrijwilligers
   Vrijwilligers werden op Het Marsepeintje altijd al als boventallig beschouwd.
  • Maatregel: Opleidingsplan
   In het opleidingsplan wordt beschreven hoe wordt ingezet op de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers, en hoe dit wordt geconcretiseerd in de praktijk.
  • Maatregel: Beperkte formatieve inzet BBL’ers en stagiaires
   Bij formatieve inzet van beroepskrachten in opleiding (BBL’ers / BOL-stagiaires) wordt rekening gehouden met de opleidingsfase.

Sinds januari 2018 is Het Marsepeintje een stralingsarme omgeving. Alle medewerkers zetten hun mobiele telefoon bij binnenkomst op vliegtuigstand. De vaste telefoon, babyfoons en internet zijn stralingsarm.

Verbergen

februari 2017: Het nieuwe Marsepeintje

Lees verder...

Om te zorgen dat het Marsepeintje blijvend is hebben we besloten per februari 2017 het aantal kinderen te vergroten van maximaal 16 naar maximaal 20 per dag. Dit kan gelukkig qua de vierkante meters. Echter, in onze visie komen kinderen het best tot hun recht in kleinere groepjes. En niet in één grote ruimte. Daarom hebben we het Marsepeintje opnieuw ingericht. Er zijn nu twee stamgroepen. Groep Klein, een baby-dreumesgroep en groep Groot, een dreumes-peutergroep. In samenwerking met kunstenaars Arjen de Leeuw (papa Ari) en Walter van Broekhuizen (die de speelcirkel en het speelhuis buiten heeft gemaakt) hebben wij een verbouwingsplan gemaakt. Van Dikhoutdecors heeft de verbouwing samen met Walter en Arjen gerealiseerd. Binnen de korte tijd die er voor stond en het is prachtig geworden! Er zijn nu twee stamgroepen. Een dreumes/peuter groep van maximaal 14 kinderen en een baby/dreumes groep van maximaal 8 kinderen. Qua ruimte zitten we nog steeds ruim boven de GGD-normen. In de nieuwe situatie is er zelfs meer m2 per kind. Dat komt doordat wij de garderobe bij de groep betrekken, de slaapkamer en kantoor worden wat kleiner en doordat beide groepen een keuken op de groep krijgen. Wat het belangrijkste is, is dat de sfeer die zo kenmerkend is voor het Marsepeintje en waarom men voor ons kiest, bewaard blijft en geoptimaliseerd wordt. De huiskamersfeer, de korte lijnen tussen ouders, medewerkers en leidinggevenden, de ruimte die kinderen krijgen om te experimenteren met hun mogelijkheden, de projecten met kunstenaars, het opvoeden zonder straffen en belonen, dat en al het andere wat het Marsepeintje zo bijzonder maakt, blijft en komt zelfs meer tot z’n recht! Na 12 jaar ervaring te hebben met een verticale groep weten wij heel goed wat de voor en nadelen zijn. De nadelen zijn dan ook beweegredenen geweest voor 2 stamgroepen. Echter willen we ook de voordelen blijven implementeren in de nieuwe situatie, namelijk de interactie momenten tussen baby’s, dreumes, en peuters. Wij gaan daarom ook uit van een Marsepeintje-open-deuren beleid. Dit houdt in;

 • De deur zal elke dag open zijn tussen 8.00 en 9.15 en tussen 17.00 en 18.00.
 • Elke dag is er een vast moment dat er grotere kindjes naar de kleintjes gaan en ook weer andersom, gezellig op visite bij elkaar. Kinderen kiezen waar en met wie ze spelen. Het team waakt er voor dat er overzicht is en dat de rust op beide groepen gewaarborgd wordt.
 • De deur zal dicht zijn tijdens verzorgingsmomenten voor de kleinsten en tijdens de slaapjes.
 • De deur zal dicht zijn tijdens activiteiten voor de grotere kinderen; projecten, en bijvoorbeeld tijdens gericht met o.a. de trein en duplo spelen.
 • Alle kindjes ontmoeten elkaar ook op de speelplaats buiten.

De rust blijft gewaarborgd voor beiden groepen maar de huiskamersfeer blijft! We blijven één Marsepeintje, met twee stamgroepen.. Er komen meer mogelijkheden om meer rust te creëren en om meer ontwikkelingsgerichte activiteiten en projecten aan te bieden (waar plezier nog steeds het meest belangrijk is). De verschillende rituelen die de verschillende momenten van de dag benadrukken, blijven bestaan voor beide groepen. Het geluid waaraan kinderen en medewerkers bloot staan, zal minder zijn, doordat er minder mensen in een ruimte zijn én doordat er tijdens de verbouwing geluiddempende maatregelen zijn getroffen. Planten en kruiden krijgen op beide groepen meer ruimte en worden vast onderdeel van de dagplanning. Zo geven ook wij de kinderen mee dat groen er toe doet en dat het fijn is om niet alleen elkaar en de materialen te verzorgen maar dat groen verzorgen ook fijn is.

De baby/dreumes groep: Groep Klein

In eerste instantie starten we met een baby/dreumesgroep . In de hal is plek voor alle jasjes en schoenen. Er is ook een grote lade waar fietsstoeltjes, ingeklapte buggy’s e.d. in kunnen. De baby’s groeien door naar de andere groep. Er is geen leeftijdsgrens, wij kijken naar de ontwikkeling van elk kind. Voorafgaand aan de overgang naar groep groot vindt er een wenperiode plaats. Vanzelfsprekend houden wij in de peiling dat er een goede groepsdynamiek blijft binnen beide groepen. Voor baby’s zijn hechting, rust, regelmaat en vrij kunnen bewegen het meest belangrijk. Creativiteit staat ook op deze groep hoog in het vaandel. Op hun eigen groep hebben de baby’s de ruimte om altijd vrij te bewegen. Er is een brede klimtrap naar hun slaapkamer, waar zij mee kunnen experimenteren. Onder het kantoor is een doorkruiptunneltje wat voor extra uitdagingen zorgt. Aan de wand een spiegel met balletbarre, om mee te kunnen experimenteren en bewustwording van het eigen ik te bevorderen. Een sensomotorische wand is in de maak, om alle zintuigen extra te stimuleren. De keuken bevindt zich op de groep, waar door de baby’s die dat willen en kunnen, mee mogen helpen tijdens tafel dekken en afruimen. Babyvoeding kan in de keuken op de babygroep neergezet worden, er is ook een koelkast met vriesvak voor de borstvoeding en groentehapjes. Fruit, brood, crackers en beleg verzorgen wij, evenals luiers en billendoekjes. Er is een aparte slaapkamer waardoor er meer rust en minder heen en weer geloop is. De mandjes van de kinderen waar hun kleertjes e.d. in kunnen, bevinden zich op de groep. Neem gerust een kopje koffie of thee en lees een boekje met je kind, dan komt het rustig thuis’ bij ons. Zwaaien doen de baby’s bij het raam naar de straat of, als een ouder daarna nog naar de andere groep gaat, gewoon bij de deur van de babygroep.

Materialen:

Boeken zijn erg belangrijk in ons beleid en die zullen een nog prominentere plaats innemen. De baby’s mogen de boeken met dikke bladzijden zelf pakken en er vrij mee spelen. Pikler: Naast vrij bewegen is het in de visie van Pikler van belang dat kinderen naast hun eigen lichaam ook de vormen en mogelijkheden van spelmaterialen leren kennen en categoriseren. Daarom bieden wij het speelgoed in verschillende mandjes aan. Ronde materialen bij elkaar, vierkante materialen bij elkaar, vooral materialen die de fantasie en creativiteit prikkelen. Er zullen diverse activiteiten worden aangeboden waarbij de kinderen zelf aangeven of zij wel of niet meedoen aan de activiteit. Bij het fruitmoment gaat de liedjesmand rond, de gezichtjes wassen we terwijl we het waslied zingen, de tandenborstels worden na de lunch uitgedeeld terwijl het namenlied gezongen wordt, voor het slapen gaan lezen wij een verhaal voor of zingen wij een slaapliedje; alle rituelen blijven bestaan.

De dreumes/peuter groep: Groep Groot

In de hal is plek voor alle jasjes en schoenen. Er is ook een grote lade waar fietsstoeltjes, ingeklapte buggy’s ed in kunnen. Voor de grotere kinderen is oa belangrijk: Hechting, vrij bewegen, fantasiespel, omgang met leeftijdsgenoten, zelfredzaamheid en creativiteit. Bij binnenkomst op groep groot kunnen jullie koffie of thee pakken in de keuken. De vensterbanken zijn verbreed en makkelijk toegankelijk. Neem er gerust plaats met je kind en lees lekker een boekje. In onze visie zijn boeken heilig! Graag weer netjes terugzetten ajb, je kind weet waar welk boek hoort ( harde blz onderaan, dunne blz bovenin). Zwaaien gebeurt bij het zwaairaam op groep klein of na 9.30 bij de deur op groep groot.

Zelfredzaamheid:

In de keuken zijn kindermaat bezempjes, stoffer en blikjes en dweiltjes op kind hoogte, zodat zij actief kunnen meehelpen tijdens de zorg voor de groep. Ook bij het dekken en afruimen van de tafel spelen de kinderen een actieve rol. De kinderen mogen zelf hun thee of water inschenken uit kleine kannetjes en zelf kiezen welk beleg zij zelf op hun brood smeren. Tijdens het verschonen doen de kinderen zelf hun vieze luier in de prullenbak en pakken zij zelf een schone luier. Potjes en de wc zijn toegankelijk, kinderen kiezen zelf of ze er wel of niet op gaan zitten. Puzzels ed liggen goed bereikbaar zodat de kinderen die zelf kunnen pakken en aan tafel kunnen gaan doen. We ruimen samen met de kinderen op. Als we naar buiten gaan, haalt een medewerker met een kind de jassen en schoentjes die ze op de groep zoveel mogelijk zelf aan doen, dmv de befaamde jassentruc.

Creativiteit:

Er zijn kasten waaruit de kinderen zelf creatieve materialen kunnen pakken om mee aan tafel te gaan werken. De verkleedkleding heeft een prominente plek. Mochten jullie nog oude sjaals, hoeden, schoenen of tasjes hebben, wij kunnen die altijd gebruiken tijdens onze dramaspelen! Het keukentje en de poppen hebben hun eigen hoekje. De duplo, nopper, treinen, dieren, auto´s en magneetbouwmaterialen zitten in kubussen die de kinderen zelf kunnen pakken en opruimen. Met deze kubussen kan gebouwd worden. Projecten blijven, evenals de rituelen. Bij het fruitmoment gaat de liedjesmand rond, de gezichtjes wassen we terwijl we het waslied zingen, de tandenborstels worden na de lunch uitgedeeld terwijl het namenlied gezongen wordt, voor het slapen gaan lezen wij een verhaal voor of zingen wij een slaapliedje. De kinderen hebben elk een eigen vakje voor kleding, meegebracht speelgoed (liever thuislaten ajb) op de groep, in de verschoonruimte. Ook groep groot heeft een eigen slaapkamer. Rusters kunnen op de vensterbank een uurtje rusten. Na dat rust-uurtje mogen zij aan tafel een moeilijke puzzel maken of tekenen/plakken/knippen.

Verbergen


Team

Maak kennis met onze team leden en leer ze alvast een beetje kennen voor dat u en uw kind bij het Marsepeintje op bezoek komen.

Marsepeintje & Kunst

Om een impressie te krijgen van het Marsepeintje & Kunst klikt u op de foto.

Blog

Om u op de hoogte te houden van leuke, interessante en belangrijke zaken schijft het Marsepeintje een Blog. De meest recente artikelen staan onderaan de pagina. Voor een overzicht van alle artikelen gaat u naar de Blog pagina.


Creativiteit op het Marsepeintje

dinsdag 12 april 2016 - Saskia Rietveld, Het Marsepeintje

creativiteit kunst schilderen

Tijdens onze creativiteit op het Marsepeintje wordt er niet gesproken over of iets mooi, goed of slim is. Het gaat niet om het eindproduct, maar de creativiteit zit hem juist in het proces daarnaartoe. Het eindproduct vanuit creatief oogpunt is dus niet zo belangrijk. Juist het experiment en de fantasie tijdens het proces is zo interessant en leerzaam. Het mooie aan een kindergeest is dat deze nog geen beperkingen kent. Dat iets op een bepaalde manier ‘hoort’ te zijn, komt simpelweg niet in ze o...

Lees verder...


Zindelijkheid

woensdag 1 juni 2016 - Femke v Poelgeest, Het Marsepeintje

zindelijkheid ontdekken justine mol beleid

Wat is er leuker dan weer een nieuwe stap van je kind te ontdekken?En wat is het moeilijk zo’n stap niet (uit liefdevol enthousiasme) te forceren! Slapen, eten en drinken, lopen, praten, zindelijk worden. Je kind weet en voelt zelf wanneer het waar aan toe is. Op het Marsepeintje faciliteren en bemoedigen wij zonder teveel te laten merken wat wij er van vinden. Straffen en belonen, in de vorm van negeren, onthouding van toetjes, complimenten, stickers, allemaal zorgen ze ervoor dat je kind iets ...

Lees verder...


Studio Nathalie in het Marci Panis gebouw

maandag 4 april 2016 - Sada Engwerda, Het Marsepeintje

studio nathalie project theater activiteit

Studio Nathalie:De afgelopen wintermaanden hebben we in de ochtenden gebruik kunnen maken van Studio Nathalie. Dit is een prachtige lege ruimte op de eerste verdieping in het gebouw. Afgelopen oktober heeft Nathalie in deze ruimte het project ‘Theater’ gedaan met de kinderen. Na deze maand zijn één van de leidsters in de ochtenden regelmatig met 5 kinderen naar studio Nathalie gegaan. Het werd al snel een begrip voor de kinderen “Naar boven”, “Theater” hoorden we dan in de ochtend. We namen een ...

Lees verder...